Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.03.2022 r. nastąpiło przekształcenie spółki Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni spółka partnerska w spółkę
Jerzykowski i Wspólnicy spółka komandytowa.

Zmiana formy prawnej a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółka Jerzykowski i Wspólnicy spółka komandytowa jest prawnym następcą spółki przekształconej. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numery rachunków bankowych;
zmianie uległ jedynie numer KRS.

BIURO

 W celu zorganizowania spotkania w biurze Kancelarii prosimy o uprzedni kontakt z sekretariatem.

Witamy na stronie Kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy

O KANCELARII

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. (dawniej: Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p.) świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na obszar styku sektora publicznego i prywatnego. Nasze praktyki to pomoc prawna w zakresie tych dziedzin prawa, gdzie następuje przenikanie się prawa administracyjnego z prawem cywilnym. Obrót gospodarczy, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej, zawiera szereg obszarów, w których prowadzenie działalności gospodarczej wymaga kontaktów z administracją publiczną. Z drugiej strony administracja publiczna coraz częściej szuka wsparcia w sektorze prywatnym w realizacji swoich zadań. Celem naszej kancelarii jest kojarzenie tych sfer. Pomagamy administracji zrozumieć przedsiębiorców, a przedsiębiorcom – pojąć administrację. Pomagamy partnerom osiągnąć wytyczone cele i uzyskać zamierzone rezultaty.

Warunki, w których działają nasi Klienci wymagają działań niekonwencjonalnych i zróżnicowanych w zależności od zmieniających się potrzeb. Dlatego też pomoc prawna, której potrzebują, także musi być zróżnicowana i niestandardowa. W stosunku do każdego Klienta staramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie, optymalnie dostosowane do jego potrzeb. Jednakże tradycyjnie wychodzimy z założenia, że jedynie najlepiej jest dostatecznie dobrze. Sukcesy naszej kancelarii to sukcesy naszych Klientów, które mieliśmy możliwość współtworzyć.

AKTUALNOŚCI

SPECJALIZACJE

Pomoc prawna w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Główną specjalizacją kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. jest świadczenie pomocy prawnej w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Dla naszych Klientów uczestniczących w procedurach zamówień publicznych wykonujemy analizy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów przetargowych pod kątem oceny ryzyk prawnych, weryfikację ofert i wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu pod kątem zgodności z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz z oczekiwaniami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Świadczymy stałe wsparcie prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a nasi prawnicy występują w charakterze zewnętrznych ekspertów, członków komisji przetargowych bądź biegłych.

Stałym elementem naszej pracy jest zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi rozpoznającymi skargi na orzeczenia KIO wykonywane dla zamawiających, odwołujących i wykonawców przystępujących do postępowań odwoławczych.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)

Oferujemy świadczenie pomocy prawnej w zakresie obsługi całego procesu zawierania partnerstw publiczno – prywatnych począwszy od etapu przygotowania PPP, poprzez procedurę wyboru partnera prywatnego, po wykonanie i monitoring realizacji umowy o PPP.

Opracowujemy wstępne założenia partnerstwa z prezentacją różnych wariantów współpracy kontraktowej i uwzględnieniem formy współpracy partnerów (kontrakt albo spółka celowa), wkładu partnera publicznego, w tym zaangażowania majątkowego w poszczególne formy współpracy, horyzontu czasowego współpracy z partnerem prywatnym, ryzyk prawnych oraz barier w obowiązującym ustawodawstwie i sposobów ich przezwyciężenia. Przygotowujemy i przeprowadzamy postępowanie w sprawie wyboru prywatnego.

Kancelaria opracowuje wszelkie dokumenty wymagane w świetle obowiązujących przepisów do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, w tym zwłaszcza projekt umowy o PPP oraz umów towarzyszących partnerstwu.

Projekty inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej oraz odzyskiwanie korekt finansowych

Nasi prawnicy dysponują wszechstronnym doświadczeniem w zakresie zamówień finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności. Wspieraliśmy beneficjentów przy realizacji projektów przedakcesyjnych (ISPA, Phare), a od czasu akcesji zrealizowaliśmy kilkanaście projektów inwestycyjnych na łączną wartość ponad 1,5 mld zł. Kancelaria zapewnia obsługę prawną dla wykonawców realizujących Pomoc Techniczną lub usługę Inżyniera Kontraktów dla beneficjentów funduszy europejskich, a także świadczy bezpośrednio pomoc prawną dla jednostek realizujących projekt (PIU).

Z powodzeniem wspieramy naszych Klientów w trakcie kontroli wydatkowania środków objętych dofinansowaniem przeprowadzanych zarówno przez instytucje krajowe (Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, Prezes UZP, NIK), jak i unijne instytucje zaangażowane w realizację projektów (Europejski Trybunał Obrachunkowy). Reprezentujemy beneficjentów w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych mających na celu zapłatę dofinansowania, obronę przed zwrotem lub przed zapłatą korekt finansowych.

Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego

Kancelaria zapewnia swoim klientom kompleksowe przygotowanie formalnoprawnych elementów procesu inwestycyjnego, w tym m. in. przygotowanie stosownych umów związanych z uzyskaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz reprezentację przed organami administracji w postępowaniu w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę i warunków zabudowy, czy też decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dotychczasowe doświadczenie kancelarii obejmuje wsparcie prawne inwestycji budowlanych o łącznej wartości niemal 3,0 mld PLN. Portfolio naszych doświadczeń to m.in. największe przeprawy mostowe, roboty hydrotechniczne i inwestycje drogowe (w tym klasy G i GP), instalacje w energetyce zawodowej (kotły energetyczne, instalacje odsiarczania spalin, instalacje współspalania) i ciepłownictwie (sieci dystrybucyjne, kotły), obiekty gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacji, w tym podciśnieniowej), czy też skomplikowane obiekty kubaturowe (w tym m.in. podziemne muzeum nagrodzone prestiżowymi nagrodami i opera w obiekcie zabytkowym).

Zdobyte doświadczenia przekładamy na konstruowanie optymalnych rozwiązań kontraktowych w umowach zawieranych w procesach inwestycyjnych, w tym w szczególności umowach generalnego wykonawstwa, umowach podwykonawczych czy też umowach zawieranych z jednostkami projektowania.

Negocjowanie i przygotowywanie kontraktów

Klientom kancelarii oferujemy pomoc w prowadzeniu negocjacji warunków umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Z uwagi na profil kancelarii odnosi się to w szczególności do umów związanych z procesem inwestycyjnym, zarówno w zakresie wsparcia inwestora (umowy o roboty budowlane, w tym także umów dot. robót dodatkowych, umowy o prace projektowe, nadzór inwestorski i zastępstwo inwestycyjne), jak i wsparcia wykonawcy (umowy w systemie wykonawstwa generalnego, umowy podwykonawcze, konsorcja wykonawcze).

Prawnicy naszej kancelarii pracują również w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC dla robót budowlanych (tzw. „żółta” i „czerwona” książka). W oparciu o FIDIC przygotowujemy dla inwestorów publicznych kontrakty na roboty budowlane, jak również umowy z Inżynierami Kontraktu, którzy mają zarządzać w imieniu inwestorów kontraktami na roboty zawartymi w oparciu o FIDIC.

Prawo ochrony środowiska

Świadczymy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym m. in. w postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w postępowaniach w sprawie pozwoleń na wytwarzanie odpadów i innych pozwoleń przewidzianych w Prawie ochrony środowiska oraz ustawie o odpadach.

Reprezentacja przed organami ochrony prawnej

Katalog usług oferowanych przez naszą kancelarię uzupełniają usługi polegające na reprezentacji przed organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w tym w szczególności związane z przygotowaniem procesu inwestycyjnego. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reprezentujemy interesy Klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Kancelaria zapewnia także zastępstwo procesowe w sporach sądowych (także przed sądami polubownymi) i reprezentuje Klientów w postępowaniach mediacyjnych.

ZESPÓŁ

Zespół kancelarii liczy piętnastu prawników, w tym jedenastu radców prawnych.

Wspólnicy

Jarosław Jerzykowski
Jarosław Jerzykowski
Wspólnik zarządzający. Radca prawny.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 –.
Marcin Boczek
Marcin Boczek
Wspólnik. Radca prawny.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny od 2009 r., a od 2002.
Stanisław Jerzykowski
Stanisław Jerzykowski
Of counsel. Radca prawny.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny od 1989.

Nasz zespół

Anna Moczulska
Anna Moczulska
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu w Rostocku (na kierunku Międzynarodowe prawo gospodarcze.
Katarzyna Jurkowska
Katarzyna Jurkowska
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny od 2017 r. Od 2012 zajmuje.
Marlena Olszewska
Marlena Olszewska
Konsultant prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie projektowania i zarządzania.
Maja Dec
Maja Dec
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizacje: prawo gospodarcze; kontrakty; inwestycje budowlane; postępowania sądowe.
Małgorzata Zasuwik
Małgorzata Zasuwik
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizacje: zamówienia publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień klasycznych;.
Agnieszka Garnyś
Agnieszka Garnyś
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (studia podyplomowe.
Magdalena Kupraszewicz
Magdalena Kupraszewicz
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny od 2011 r. Specjalizacje: zamówienia publiczne.
Aleksandra Pściuk
Aleksandra Pściuk
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas studiów interesowała się prawem cywilnym i gospodarczym..
Michał Stec
Michał Stec
Aplikant radcowski.
Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski przy.
Weronika Kwiatkowska
Weronika Kwiatkowska
Aplikant radcowski
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych.
Agata Kmieć
Agata Kmieć
Aplikant radcowski
Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu.

CZŁONKOSTWO

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych

Mec. Jarosław Jerzykowski, Mec. Marcin Boczek oraz Mec. Martyna Wójcik są członkami zwyczajnymi, a kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. członkiem wspierającym Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (SPZP). Ponadto, Mec. Jarosław Jerzykowski zasiada w Komisji Rewizyjnej SPZP. SPZP jest stowarzyszeniem skupiającym radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w tematyce zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane. Celem Stowarzyszenia PZP jest wymiana i upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych, w tym czerpanie z najlepszych wzorów międzynarodowych oraz promowanie zasad etyki zawodowej wśród osób zajmujących się tą dziedziną prawa. Stowarzyszenie ma być również platformą, która pozwoli na czynny udział środowiska prawników w debacie publicznej dotyczącej systemu zamówień publicznych oraz praktyki stosowania odpowiednich przepisów. Ambicją Stowarzyszenia PZP jest, by grono członków rozrastało się o uznanych prawników, których ugruntowana wiedza i doświadczenie pomoże tworzyć rozwiązania sprzyjające wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych w Polsce.

http://stowarzyszeniepzp.pl/

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). PZPB to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce. Zrzesza przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji, firmy deweloperskie, specjalistyczne firmy projektowe, firmy produkujące materiały dla budownictwa, dostarczające technologie i inne związane z branżą infrastruktury i budownictwa. Członkostwo w PZPB daje możliwość bezpośredniego uczestniczenia w kształtowaniu i tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących sektora infrastruktury i budownictwa, zgłaszania swoich postulatów i wniosków mających istotne znaczenie dla kreowania rzeczywistości gospodarczej Polski.

Świadectwo członkostwa w PZPB

http://pzpb.com.pl

PRESSPACK

Folder informacyjny kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy sp. k.
Format PDF

pobierz dokument

Zestaw plików logotypu kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy sp. k.
Dostępne formaty: pdf, jpg, png, ai.

pobierz dokument

KONTAKTDane teleadresowe

Jerzykowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Sławomira 4/13, 71-606 Szczecin

tel. 91 464 68 50
tel. 91 464 68 51
tel. 91 464 68 52
fax. 91 425 27 38

Adresy emailowe

email ogólny kancelarii –  kancelaria@jerzykowski.pl
oferty pracy i praktyki –     rekrutacja@jerzykowski.pl

Informacje formalnoprawne

Kancelaria działa w formie spółki komandytowej.
Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców
– Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS (0000963139).

KANCELARIA JERZYKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. (dawniej: Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p.) świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na obszar styku sektora publicznego i prywatnego. Nasze praktyki to pomoc prawna w zakresie tych dziedzin prawa, gdzie następuje przenikanie się prawa administracyjnego z prawem cywilnym.

Znajdź nas na: