Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.03.2022 r. nastąpiło przekształcenie spółki Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni spółka partnerska w spółkę
Jerzykowski i Wspólnicy spółka komandytowa.

Zmiana formy prawnej a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółka Jerzykowski i Wspólnicy spółka komandytowa jest prawnym następcą spółki przekształconej. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numery rachunków bankowych;
zmianie uległ jedynie numer KRS.

BIURO

W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że biuro naszej Kancelarii działa aktualnie w formule hybrydowej.

Zapraszamy do zdalnych form kontaktu z Kancelarią. W celu zorganizowania spotkania w biurze Kancelarii prosimy o uprzedni kontakt z sekretariatem.

Witamy na stronie Kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy

O KANCELARII

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. (dawniej: Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p.) świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na obszar styku sektora publicznego i prywatnego. Nasze praktyki to pomoc prawna w zakresie tych dziedzin prawa, gdzie następuje przenikanie się prawa administracyjnego z prawem cywilnym. Obrót gospodarczy, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej, zawiera szereg obszarów, w których prowadzenie działalności gospodarczej wymaga kontaktów z administracją publiczną. Z drugiej strony administracja publiczna coraz częściej szuka wsparcia w sektorze prywatnym w realizacji swoich zadań. Celem naszej kancelarii jest kojarzenie tych sfer. Pomagamy administracji zrozumieć przedsiębiorców, a przedsiębiorcom – pojąć administrację. Pomagamy partnerom osiągnąć wytyczone cele i uzyskać zamierzone rezultaty.

Warunki, w których działają nasi Klienci wymagają działań niekonwencjonalnych i zróżnicowanych w zależności od zmieniających się potrzeb. Dlatego też pomoc prawna, której potrzebują, także musi być zróżnicowana i niestandardowa. W stosunku do każdego Klienta staramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie, optymalnie dostosowane do jego potrzeb. Jednakże tradycyjnie wychodzimy z założenia, że jedynie najlepiej jest dostatecznie dobrze. Sukcesy naszej kancelarii to sukcesy naszych Klientów, które mieliśmy możliwość współtworzyć.

AKTUALNOŚCI

SPECJALIZACJE

Pomoc prawna w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Główną specjalizacją kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. jest świadczenie pomocy prawnej w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Dla naszych Klientów uczestniczących w procedurach zamówień publicznych wykonujemy analizy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów przetargowych pod kątem oceny ryzyk prawnych, weryfikację ofert i wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu pod kątem zgodności z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz z oczekiwaniami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Świadczymy stałe wsparcie prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a nasi prawnicy występują w charakterze zewnętrznych ekspertów, członków komisji przetargowych bądź biegłych.

Stałym elementem naszej pracy jest zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi rozpoznającymi skargi na orzeczenia KIO wykonywane dla zamawiających, odwołujących i wykonawców przystępujących do postępowań odwoławczych.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)

Oferujemy świadczenie pomocy prawnej w zakresie obsługi całego procesu zawierania partnerstw publiczno – prywatnych począwszy od etapu przygotowania PPP, poprzez procedurę wyboru partnera prywatnego, po wykonanie i monitoring realizacji umowy o PPP.

Opracowujemy wstępne założenia partnerstwa z prezentacją różnych wariantów współpracy kontraktowej i uwzględnieniem formy współpracy partnerów (kontrakt albo spółka celowa), wkładu partnera publicznego, w tym zaangażowania majątkowego w poszczególne formy współpracy, horyzontu czasowego współpracy z partnerem prywatnym, ryzyk prawnych oraz barier w obowiązującym ustawodawstwie i sposobów ich przezwyciężenia. Przygotowujemy i przeprowadzamy postępowanie w sprawie wyboru prywatnego.

Kancelaria opracowuje wszelkie dokumenty wymagane w świetle obowiązujących przepisów do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, w tym zwłaszcza projekt umowy o PPP oraz umów towarzyszących partnerstwu.

Projekty inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej oraz odzyskiwanie korekt finansowych

Nasi prawnicy dysponują wszechstronnym doświadczeniem w zakresie zamówień finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności. Wspieraliśmy beneficjentów przy realizacji projektów przedakcesyjnych (ISPA, Phare), a od czasu akcesji zrealizowaliśmy kilkanaście projektów inwestycyjnych na łączną wartość ponad 1,5 mld zł. Kancelaria zapewnia obsługę prawną dla wykonawców realizujących Pomoc Techniczną lub usługę Inżyniera Kontraktów dla beneficjentów funduszy europejskich, a także świadczy bezpośrednio pomoc prawną dla jednostek realizujących projekt (PIU).

Z powodzeniem wspieramy naszych Klientów w trakcie kontroli wydatkowania środków objętych dofinansowaniem przeprowadzanych zarówno przez instytucje krajowe (Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, Prezes UZP, NIK), jak i unijne instytucje zaangażowane w realizację projektów (Europejski Trybunał Obrachunkowy). Reprezentujemy beneficjentów w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych mających na celu zapłatę dofinansowania, obronę przed zwrotem lub przed zapłatą korekt finansowych.

Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego

Kancelaria zapewnia swoim klientom kompleksowe przygotowanie formalnoprawnych elementów procesu inwestycyjnego, w tym m. in. przygotowanie stosownych umów związanych z uzyskaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz reprezentację przed organami administracji w postępowaniu w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę i warunków zabudowy, czy też decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dotychczasowe doświadczenie kancelarii obejmuje wsparcie prawne inwestycji budowlanych o łącznej wartości niemal 3,0 mld PLN. Portfolio naszych doświadczeń to m.in. największe przeprawy mostowe, roboty hydrotechniczne i inwestycje drogowe (w tym klasy G i GP), instalacje w energetyce zawodowej (kotły energetyczne, instalacje odsiarczania spalin, instalacje współspalania) i ciepłownictwie (sieci dystrybucyjne, kotły), obiekty gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacji, w tym podciśnieniowej), czy też skomplikowane obiekty kubaturowe (w tym m.in. podziemne muzeum nagrodzone prestiżowymi nagrodami i opera w obiekcie zabytkowym).

Zdobyte doświadczenia przekładamy na konstruowanie optymalnych rozwiązań kontraktowych w umowach zawieranych w procesach inwestycyjnych, w tym w szczególności umowach generalnego wykonawstwa, umowach podwykonawczych czy też umowach zawieranych z jednostkami projektowania.

Negocjowanie i przygotowywanie kontraktów

Klientom kancelarii oferujemy pomoc w prowadzeniu negocjacji warunków umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Z uwagi na profil kancelarii odnosi się to w szczególności do umów związanych z procesem inwestycyjnym, zarówno w zakresie wsparcia inwestora (umowy o roboty budowlane, w tym także umów dot. robót dodatkowych, umowy o prace projektowe, nadzór inwestorski i zastępstwo inwestycyjne), jak i wsparcia wykonawcy (umowy w systemie wykonawstwa generalnego, umowy podwykonawcze, konsorcja wykonawcze).

Prawnicy naszej kancelarii pracują również w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC dla robót budowlanych (tzw. „żółta” i „czerwona” książka). W oparciu o FIDIC przygotowujemy dla inwestorów publicznych kontrakty na roboty budowlane, jak również umowy z Inżynierami Kontraktu, którzy mają zarządzać w imieniu inwestorów kontraktami na roboty zawartymi w oparciu o FIDIC.

Prawo ochrony środowiska

Świadczymy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym m. in. w postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w postępowaniach w sprawie pozwoleń na wytwarzanie odpadów i innych pozwoleń przewidzianych w Prawie ochrony środowiska oraz ustawie o odpadach.

Reprezentacja przed organami ochrony prawnej

Katalog usług oferowanych przez naszą kancelarię uzupełniają usługi polegające na reprezentacji przed organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w tym w szczególności związane z przygotowaniem procesu inwestycyjnego. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reprezentujemy interesy Klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Kancelaria zapewnia także zastępstwo procesowe w sporach sądowych (także przed sądami polubownymi) i reprezentuje Klientów w postępowaniach mediacyjnych.

ZESPÓŁ

Zespół kancelarii liczy piętnastu prawników, w tym dziesięciu radców prawnych.

Wspólnicy

Jarosław Jerzykowski
Jarosław Jerzykowski
Wspólnik zarządzający. Radca prawny.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 –.
Marcin Boczek
Marcin Boczek
Wspólnik. Radca prawny.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny od 2009 r., a od 2002.
Stanisław Jerzykowski
Stanisław Jerzykowski
Of counsel. Radca prawny.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny od 1989.

Nasz zespół

Anna Moczulska
Anna Moczulska
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu w Rostocku (na kierunku Międzynarodowe prawo gospodarcze.
Martyna Wójcik
Martyna Wójcik
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny od 2016 r., wcześniej pracownik Uniwersytetu.
Katarzyna Jurkowska
Katarzyna Jurkowska
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny od 2017 r. Od 2012 zajmuje.
Marlena Olszewska
Marlena Olszewska
Konsultant prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie projektowania i zarządzania.
Maja Dec
Maja Dec
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizacje: prawo gospodarcze; kontrakty; inwestycje budowlane; postępowania sądowe.
Małgorzata Zasuwik
Małgorzata Zasuwik
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizacje: zamówienia publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień klasycznych;.
Agnieszka Garnyś
Agnieszka Garnyś
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (studia podyplomowe.
Magdalena Kupraszewicz
Magdalena Kupraszewicz
Radca prawny.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny od 2011 r. Specjalizacje: zamówienia publiczne.
Michał Stec
Michał Stec
Aplikant radcowski.
Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski przy.
Aleksandra Pściuk
Aleksandra Pściuk
Aplikant radcowski
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas studiów interesowała się prawem cywilnym i gospodarczym..
Weronika Kwiatkowska
Weronika Kwiatkowska
Aplikant radcowski
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych.
Alicja Ostrowska
Alicja Ostrowska
Pracownik sekretariatu

CZŁONKOSTWO

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych

Mec. Jarosław Jerzykowski, Mec. Marcin Boczek oraz Mec. Martyna Wójcik są członkami zwyczajnymi, a kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. członkiem wspierającym Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (SPZP). Ponadto, Mec. Jarosław Jerzykowski zasiada w Komisji Rewizyjnej SPZP. SPZP jest stowarzyszeniem skupiającym radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w tematyce zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane. Celem Stowarzyszenia PZP jest wymiana i upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych, w tym czerpanie z najlepszych wzorów międzynarodowych oraz promowanie zasad etyki zawodowej wśród osób zajmujących się tą dziedziną prawa. Stowarzyszenie ma być również platformą, która pozwoli na czynny udział środowiska prawników w debacie publicznej dotyczącej systemu zamówień publicznych oraz praktyki stosowania odpowiednich przepisów. Ambicją Stowarzyszenia PZP jest, by grono członków rozrastało się o uznanych prawników, których ugruntowana wiedza i doświadczenie pomoże tworzyć rozwiązania sprzyjające wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych w Polsce.

http://stowarzyszeniepzp.pl/

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). PZPB to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce. Zrzesza przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji, firmy deweloperskie, specjalistyczne firmy projektowe, firmy produkujące materiały dla budownictwa, dostarczające technologie i inne związane z branżą infrastruktury i budownictwa. Członkostwo w PZPB daje możliwość bezpośredniego uczestniczenia w kształtowaniu i tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących sektora infrastruktury i budownictwa, zgłaszania swoich postulatów i wniosków mających istotne znaczenie dla kreowania rzeczywistości gospodarczej Polski.

http://pzpb.com.pl

PRESSPACK

Folder informacyjny kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy sp. k.
Format PDF

pobierz dokument

Zestaw plików logotypu kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy sp. k.
Dostępne formaty: pdf, jpg, png, ai.

pobierz dokument

KONTAKT



Dane teleadresowe

Jerzykowski i Wspólnicy sp. k.
ul. Sławomira 4/13, 71-606 Szczecin

tel. 91 464 68 50
tel. 91 464 68 51
tel. 91 464 68 52
fax. 91 425 27 38

Adresy emailowe

email ogólny kancelarii –  kancelaria@jerzykowski.pl
oferty pracy i praktyki –     rekrutacja@jerzykowski.pl

Informacje formalnoprawne

Kancelaria działa w formie spółki komandytowej.
Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców
– Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS (0000963139).

KANCELARIA JERZYKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. (dawniej: Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p.) świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na obszar styku sektora publicznego i prywatnego. Nasze praktyki to pomoc prawna w zakresie tych dziedzin prawa, gdzie następuje przenikanie się prawa administracyjnego z prawem cywilnym.

Znajdź nas na: