Jak ocenić art. 15r ustawy “covidowej”?

1 kwietnia 2023 r. zamawiających przestał obowiązywać ustawowy zakaz potrąceń kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności oraz do dochodzenia zaspokojenia zapłaty ww. kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Upływ ponad 5 miesięcy od wygaśnięcia art. 15r ustawy „covidowej” to dobry czas na ocenę tej instytucji prawnej.

We wrześniowym numerze miesięcznika Przetargi Publiczne ukazała się wypowiedź, w której r. pr. Jarosław Jerzykowski poddaje ocenie wspomniany powyżej przepis ustawy “covidowej”.

Zachęcamy Państwa do lektury!