Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Szczegóły publikacji:

W serwisie Legalis Wydawnictwa C.H.Beck ukazał się komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym autorstwa wspólnika zarządzającego w naszej Kancelarii – r. pr. Jarosława Jerzykowskiego oraz adw. Adrianny Gostępskiej i adw. Witolda Sławińskiego.

Komentarz traktuje o ogólnym charakterze i specyfice umów o roboty budowlane w formule PPP, jak również omówione zostały obligatoryjne podziały obowiązków pomiędzy partnerami. Opracowanie opisuje stosunek ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym do innych przepisów, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, które także mają zastosowanie do wyboru partnera prywatnego. Komentarz tłumaczy zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego oraz kompleksowo opisuje model współpracy w formule PPP w zakresie umowy o roboty budowlane.

Zapraszamy do lektury!