Przetargi Publiczne 3/2018

Szczegóły publikacji:

Artykuł 144 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzania do postanowień zawartej umowy (lub umowy ramowej) zmian niebędących zmianami istotnymi. Mec. Jarosław Jerzykowski w artykule opublikowanym w numerze 3/2018 r. miesięcznika „Przetargi Publiczne” rozstrzyga jakie zmiany postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, należy uznać za zmiany niemające charakteru zmian istotnych.

Więcej szczegółów: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,7939,zmiany-niebedace-zmianami-istotnymi.html