„Wykonawca last minute” – czyli jak nie składać wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert. Wygrana Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Elektronizacja zamówień publicznych miała na celu ułatwienie wykonawcom ubiegania się o zamówienia publiczne. Stosowanie narzędzi informatycznych (platform zakupowych) nie zwalnia jednakże wykonawców z obowiązku zachowania należytej staranności w toku ubiegania się o udzielenie zamówienia. Staranność ta w szczególności powinna się przejawiać w zapoznaniu się z instrukcją korzystania z platformy zakupowej, z wykorzystaniem której zamawiający prowadzi postępowanie oraz w przystąpieniu do złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby w przypadku wystąpienia trudności technicznych, podjąć odpowiednie działania zaradcze.

O skutkach składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu „na ostatnią chwilę” i bez odpowiedniego zapoznania się z instrukcją korzystania z platformy zakupowej, przekonał się odwołujący w sprawie o sygn. akt: KIO 245/24.

Odwołujący podnosił, że platforma zakupowa, za pomocą której należało złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie działała prawidłowo na około 15 min przed godziną wyznaczającą koniec terminu składania wniosków, gdyż pomimo podjęcia kilkukrotnych prób zalogowania, odwołujący otrzymywał komunikat „nieprawidłowe hasło”, co doprowadziło do niezłożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Odwołujący nie złożył jednak żadnych dowodów potwierdzających, że w istocie wystąpiły problemy z funkcjonowaniem platformy zakupowej, wykorzystywanej przez zamawiającego. Z kolei zamawiający przedstawił logi systemowe, potwierdzające prawidłowość działania platformy zakupowej oraz wykazał, że w czasie rzekomej awarii, uniemożliwiającej odwołującemu złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosek taki złożył skutecznie inny wykonawca.

Przebieg rozprawy przed KIO wskazywał, że odwołujący w niedostateczny sposób przygotował się do złożenia wniosku, a nadto podejmując próbę jego złożenia na kwadrans przed wyznaczonym terminem pozbawił się de facto możliwości skorzystania z pomocy technicznej świadczonej przez specjalistów platformy zakupowej zamawiającego. Ponadto odwołujący nie udowodnił, by niemożność złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu była następstwem wadliwego działania platformy zakupowej, a okoliczności towarzyszące uzasadniają uznanie, że fiasko złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu było następstwem okoliczności zależnych od samego odwołującego.

KIO podzieliła taki sposób postrzegania sprawy, gdyż wyrokiem z dnia 14 lutego 2024 r., oddaliła wniesione odwołanie, przybliżając Klienta Kancelarii – przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego – do uzyskania zamówienia w postępowaniu.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili r.pr. Marcin Boczek oraz r.pr. Martyna Wójcik, zaś przed KIO stawała r.pr. Martyna Wójcik